The Brussels Map Circle

HomeEvents → Presentatie Stedenatlas Jacob van Deventer – een inspiratiebron voor actuele wateropgaven

Presentatie Stedenatlas Jacob van Deventer – een inspiratiebron voor actuele wateropgaven


Amersfoort, The Netherlands
Organisation: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Stedenatlas Jacob van Deventer
Op 4 april 2018 wordt in Amersfoort de Stedenatlas Jacob van Deventer gepresenteerd. In deze bijzondere publicatie zijn voor het eerst alle 226 stadsplattegronden van deze vermaarde 16e-eeuwse cartograaf gebundeld. Tot op de dag van vandaag vormen deze plannen een onmisbare bron om greep te krijgen op zowel de wording van steden als het huidige aanzien van de binnensteden. Wanneer deze stadsplattegronden goed worden bestudeerd, bieden ze waardevolle informatie en vormen ze een belangrijke schakel tussen verleden, heden en toekomst.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die bijdroeg aan de totstandkoming van de Stedenatlas Jacob van Deventer, zet zich ervoor in dat erfgoedaspecten als vanzelfsprekend worden meegenomen bij ruimtelijke opgaven. Zeker ook bij wateropgaven. Bij het zoeken naar oplossingen voor actuele en te verwachten wateroverlast en droogte is kennis van de historische stedenbouwkundige structuren en watersystemen onmisbaar. Analyse van de omgang met water door de eeuwen heen op basis van kaartmateriaal maakt het mogelijk te begrijpen waar en waarom er op bepaalde plekken problemen ontstaan. Bij stadsuitbreidingen zijn in het verleden immers vaak oude waterwegen afgesloten of omgeleid zonder de consequenties hiervan goed te overzien. De kaarten in de Atlas van Jacob van Deventer dragen bij aan dit begrip en kunnen als basis dienen om de actuele problematiek in de steden, veroorzaakt door klimaatverandering het hoofd te bieden.
Op 4 april 2018 wil Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed naast de presentatie van de atlas ook laten zien hoe deze historische kennis een basis kan vormen voor actuele wateropgaven in oude steden.
Programma
  • 14:15 Welkom bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, introductie Visie Erfgoed en Ruimte
  • 14:40 Introductie Stedenatlas Jacob van Deventer door auteurs - Reinout Rutte en Bram Vannieuwenhuyze
  • 15:30 Aanbieden Stedenatlas Jacob van Deventer aan watergezant Henk Ovink en burgemeesters en wethouders van casestudie steden
  • 15:40 – 16:00 Benoemen uitdagingen en stresstest door het Deltaprogramma
  • 16:00-16:20 Pauze
  • 16:20 Aanpak actuele waterproblemen geënt op historische structuren in de praktijk – presentatie gemeente Zutphen
  • 16:50 Toelichting vervolgtraject bruggenbouwen tussen Erfgoed en water
  • 17:00 Borrel
Venue: Smallepad 5, Amersfoort
Time schedule: 17.00
URL: